Obchodní podmínky

 

Uživatelské podmínky:

 

Stručný souhrn:

 

 

Následující podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek LaLiva.cz třetími osobami - uživateli

Laliva.cz není prodejcem předmětů na serveru www.Laliva.cz ale pouze zprostředkovatelem tohoto prodeje mezi prodávajícím a kupujícím. 

Užíváním a registrací na internetovém portálu Laliva.cz dává uživatel (registrovaný i neregistrovaný) souhlas s těmito podmínkami.

Provozovatel – provozovatel Portálu:

Název: Laliva.cz

 

 

 

Užívání stránek Laliva.cz je zcela zdarma, včetně registrace.

 


Uživatelé:

Nakupovat mohou i nezaregistrovaní uživatelé.

Prodejcem se může stát jen přihlášený uživatel.

Vkládání příspěvků mohou jen přihlášení uživatelé.

 

Prodávajícím může být:

-fyzické osoby nepodnikající, které nabízejí své movité věci, přičemž tato činnost není výkonem podnikatelské činnosti;

-komerční prodejci – podnikající fyzické nebo právnické osoby, nabízející zboží v rámci své podnikatelské činnosti a vlastnící k prodeji patřičné oprávnění (většinou živnostenské oprávnění).

 

Uživatel je povinen provozovatele serveru Laliva.cz informovat o změně kteréhokoliv z údajů a jeho údaje udržovat aktuální.

 

 

 

Vkládané zboží:

Za vložené zboží neodpovídá provozovatel stránek Laliva.cz.

Prodávající je povinen dodržovat následující pravidla: Prodávající odpovídá za pravdivost svých inzerátů – za veškeré informace o zboží, včetně adekvátní ceny, atd. Podobnost fotografií s daným výrobkem musí být co možná nejvyšší. Případné odchylky musejí být v inzerátu uvedené a server laliva.cz za ně neodpovídá. Nesmí být vystavené fotografie, na které nemá prodávající právo k užití podle platných právních předpisů České republiky.

Prodávající může své inzeráty mazat, archivovat i upravovat.

Do inzerátu a profilu je zakázáno vkládat jiné kontaktní údaje, než na laliva.cz. Pokud tak uživatel učiní, může provozovatel pozastavit, nebo dokonce smazat jeho účet.

 

Na portálu je zakázáno nabízet následující zboží:

-        zboží, jehož koupě, nabídka nebo prodej porušuje práva třetích osob k duševnímu vlastnictví (např. autorská práva nebo práva na ochranu uměleckých výkonů, práva k ochranné známce, vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory) jakož i jiná práva třetích osob (např. právo na ochranu jména, osobnosti a projevů osobní povahy);

-        zboží nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami a jiné zboží, jehož prodej je zakázán podle platného právního řádu, zejména zboží, nesplňující zákonné informační povinnosti vůči spotřebiteli;

-        zboží, u kterého byl porušen obal a mění pak dobu spotřeby, zboží po expiraci (otevřené potraviny, dětská strava, potravinové doplňky, kosmetika);

-        zboží, u kterého končí doba expirace, případně je nutno na tuto končící expiraci jasným a viditelným způsobem upozornit;

-        zboží, na které nebylo vydáno prohlášení o shodě (označení výrobku značkou CE);

-        zboží sloužící propagandě a podněcování k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, nebo jehož prostřednictvím lze přímo naplnit skutkovou podstatu některého jiného trestného činu, například obsahující dětskou pornografii nebo na ni jakýmkoli způsobem odkazující;

-    u zboží jsou zakázány  fotografie zobrazující nahotu a činnosti které jsou sexuálně provokativní. Při čemž výjimkou jsou akty. (umělecká díla, obrazy, sochy,…)  

-        zbraně a střelivo ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních;

-        zboží bez kolkových známek, jestliže právní předpisy označení kolkovými známkami pro zboží vyžadují;

-        zboží ohrožující fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže;

-        radioaktivní látky, jedovaté a explozivní látky a jiné chemikálie ohrožující zdraví,
-           jakékoliv chráněné rostliny, výrobky a přípravky z chráněných živočišných druhů a rostlin a preparáty z nich;

-        lidské orgány;

-        cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční nástroje, úvěry, půjčky, a jiné finanční deriváty;

-        zboží, jehož držení neodporuje právním předpisům, ale jehož používání je zakázáno;

-        drogy a jiné omamné nebo psychotropní látky včetně alkoholu;

-        léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, v rozsahu omezení daným právními předpisy.

PROVIZE ZA PRODEJ ZBOŽÍ


Registrace na stránkách Laliva.cz je zcela zdarma.

Založení vlastního profilu, přidávání příspěvků do diskuzí, vytváření skupin včetně vystavení zboží na stránkách LaLiva.cz je zcela zdarma.

Prodej na stránkách Laliva.cz je zcela zdarma a bez provizí.

Uživatelé mohou využívat propagace, na stránkách serveru Laliva.cz za stanovený poplatek.

Stanovené poplatky budou dobrovolné, využívané formou reklamy. Výše ceny se upřesní až později a uživatelé s touto možností propagace budou včas informováni.

 

 

Diskuze:

Veškerý obsah diskuze a inzerce a informace v diskuzi a v inzerci mají pouze informační charakter, nikoli zavazující či doporučující.

 

Provozovatel neodpovídá a neručí za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu zveřejněných informací.

 

Provozovatel si také vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu v obsahu a jeho jakékoliv části a to bez předchozího upozornění, zejména na vytvoření nových sekcí nebo odstranění sekcí dosavadních, nebo změny struktury rozhraní.

 

Fotoalba a fotografie bez udání konkrétního zboží, ceny a popisu tohoto zboží, které pouze odkazují na jiné webové stránky, jsou považovány za zakázanou formu reklamy, včetně podmínění nákupu prostřednictvím objednávky přes jiný e-shop.

 

fotoalba ve formátu odkazu na jiné stránky je nepřípustné. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit či zcela smazat fotografie a fotoalba porušující tato pravidla.

 

Provozovatel je oprávněn poskytnout prodávajícímu či kupujícímu nezbytné údaje o protistraně (z důvodu zaslání zboží, jeho reklamace apod.), včetně jeho jména a příjmení, obchodního jména (názvu), telefonního čísla, místa trvalého či přechodného bydliště.

 

V případě, že uživatel využívá na portálu služby neinzertního charakteru (rodinné fotografie, komentáře), nesmí jich zneužívat k vkládání nebo podpoře inzerce. U rodinné fotografie v jakékoliv sekci nesmí být uvedeno, že je možnost zboží koupit, objednat, nechat vyrobit apod. Využívání rodinných fotografií, receptů nebo návodů ke komerčním účelům (nabízení zboží nebo služeb nebo odkazování na nabídky) je považováno za užívání portálu ke komerčním účelům. Rodinné fotografie a komentáře nesmí sloužit k reklamě na jiné webové stránky, byť nekomerčního charakteru.

 

 

Lalilva.cz 

​Prostor pro život.